خانواده سلطنتی عربستان 77 سال است كه بر این كشور نفت خیز حكمرانی می كند، تشدید بیماری ولیعهد این كشور موجب آن شده كه در آینده عربستان شاهد نزاع و كشمكش در میان خاندان سلطنتی برای كسب قدرت باشد.
عبدالعزیز در مدت حیات خود به منظور تحكیم قدرت خویش از طریق ایجاد پیوند خانوادگی با قبایل مختلف كشور، به روایتی با 235 زن ازدواج كرد كه حاصل آن دست كم 43 پسر و بیش از 50 دختر بود و در نتیجه اكنون شمار اعضای خاندان سلطنتی 20 تا 30 هزار نفر بر آورد می‌شود که می تواند کش مکش های بزرگی بر سر ارث میراث عبدالعزیز بوجود آورد