یه روز یه خره داشته به اسبه با حسرت نگاه می كرده میگن چرا با حسرت نگاه میكنی

 

 میگه كاش تحصیلاتمو ادامه داده بودم

 


دو تا کفتر به هم میرسن میگه بغبعو بغبغو بغبغبغو!!!میگه بغبغو؟میگه:په نه په قوقولی قوقول!


یك روز تو ی جهنم شلوغ بوده و همه می زدند و می رقصیدندیكی می پرسه چی

 

شده ..... می گویند : آخ جون پروند ه ها گم شده ، پروند ه ها گم شده


 یه پری افسانه ای به یه مرد میگه: یه آرزوت رو بگو تا برآورده كنم. مرده میگه: یه

 

كاری كن كه زنم حسابی احمق بشه تا بتونم با خیال راحت بهش دروغ بگم

 

و هی مچم رو نگیره. پریه قبول میكنه و میگه: برو خونه تون. آرزوت رو برآورده كردم.

 

مرده خوشحال میره خونه, میبینه زنش تبدیل به یه مرد شده!


یارو به رفیقش میگه: میخوام دختر شاه رو بگیرم! رفیقش میگه: چرت نگو مومن!

 

مگه كشكیه؟!  یارو میگه: بابا من كه راضیم، ننه ام هم كه راضیه، فقط مونده شاه و

 دخترش


 

یارو سوار آسانسور میشه، میبینه نوشته‌: ظرفیت 12 نفر. باخودش میگه: عجب

 

بدبختیه‌ها! حالا 11 نفر دیگه از كجا بیارم؟